Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier

De Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier, voorheen ‘De Groene Eland’, is sinds 1971 actief in het Haagse Zeeheldenkwartier. De stichting heeft ten doel het uitvoeren, initiëren en/of begeleiden van activiteiten als belangenbehartiging, participatiebevordering en samenlevingsopbouw voor bewoners in het Zeeheldenkwartier.

De bewonersorganisatie is zowel spreekbuis voor de bewoners van het Zeeheldenkwartier richting de gemeente en andere relevante organisaties, als een aanspreekpunt van de gemeente en die andere relevante organisaties richting de bewoners. Hiermee vervult zij een spilfunctie in het publieke domein.

Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier is een vrijwilligersorganisatie. Alle activiteiten worden door vrijwilligers gerealiseerd. Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier werkt met autonome projecten en werkgroepen. De coördinatie door het Bestuur zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaringen en samenwerking tussen de projecten en werkgroepen onderling.

De statuten van de stichting zijn per 26 mei 2021 vernieuwd en hier na te lezen. Een belangrijke wijziging is dat als naam nu ‘Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier’ wordt gevoerd. De vroegere naam van de bewonersorganisatie was ‘De Groene Eland’.

Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Guinevere Moerman, voorzitter

Laurens Schrijnen, secretaris

Lia Belilos, penningmeester

Wybe van de Kuinder, bestuurslid

Aad van Pelt, bestuurslid

Contact

Elandstraat 88 A
2513 GV Den Haag
Telefoon: 070 – 356 04 10
e-mail: secretariaat@zeeheldenkwartier.nl

Werkgroepen en evenementen

Elandvergadering

De Elandvergadering is de jaarlijkse vergadering waarbij het Bestuur van Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier verantwoording aflegt aan de bewoners over het beleid en de daaruit voortkomende activiteiten van het afgelopen jaar. Tevens worden de beleidsvoornemens bekend gemaakt voor het komende jaar, daarbij kunnen de bewoners aangeven wat zij verwachten van Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier en welke zaken er spelen.

Zeeheldenfestival

Voor en door jong en oud in het Zeeheldenkwartier is het festival een niet meer weg te denken hoogtepunt van de activiteiten in de wijk. Het vijfdaagse festival is een multicultureel festival met een programma op gebied van muziek, dans, zang, theater, kinderactiviteiten en heel veel gezelligheid. Bijna een jaar van voorbereiding door vele vrijwilligers gaat daar steeds aan vooraf. De regie van het festival ligt bij de Stichting Zeeheldenfestival. Tijdens het feest zelf zijn circa tweehonderd vrijwilligers in touw om het de vele duizenden bezoekers uit de wijk, de stad en de regio daarbuiten, naar de zin te maken.

Werkgroep Leefbaarheid & Verkeer

De werkgroep Leefbaarheid & Verkeer volgt kritisch de leefbaarheid- en verkeerszaken in het Zeeheldenkwartier en neemt actie om deze te verbeteren.

Werkgroep Duurzaamheid

Op 21 maart 2017 is tijdens een goedbezochte bijeenkomst de werkgroep Duurzaamheid opgericht.

Aanvankelijk is de groep gesplitst in 3 aandachtsgebieden: Groen, Energie en Volhoudbare Zeehelden (bewustwording) De groep bestaat uit 25 actieve leden en 118 volgers op facebook (Duurzame Zeehelden). Inmiddels is besloten om weer met zijn allen verder te gaan onder de naam Duurzame Zeehelden. De werkgroep Duurzaamheid houdt zich bezig met het verduurzamen van de wijk.

Zeeheldennieuws

Sinds 2014 heeft Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier een mediawerkgroep. Deze verzorgt de externe wijkbrede communicatie. Het Zeeheldennieuws komt zeven maal per jaar uit. Het Zeeheldennieuws is het belangrijkste medium waarmee alle bewoners van het Zeeheldenkwartier op de hoogte gehouden worden van zaken die in de wijk spelen en uitgenodigd worden daarop te reageren. Bijvoorbeeld door langs te komen in de Wijk Informatiewinkel, door per mail te reageren of door te solliciteren op een vrijwilligersfunctie. De redactie streeft naar een zo evenwichtig mogelijk beleid bij het plaatsen van redactionele artikelen, ingezonden brieven, gemeentelijke berichten, enz. Ook waar het gaat om het belichten van verleden, heden en toekomst van alle aspecten die in het Zeeheldenkwartier de leefbaarheid bepalen. Veel ruimte dus ook voor hen die daarmee actief zijn om uit te leggen wat zij doen en anderen daarbij te betrekken.

Politiek debat

Jaarlijks organiseert Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier een politiek debat gericht op het Zeeheldenkwartier. Dit is dé gelegenheid voor bewoners van het Zeeheldenkwartier om met raadsfracties te spreken, ideeën uit te wisselen en te kijken of zij hun beloftes gestand hebben gedaan.

Nieuwjaarsreceptie

Jaarlijks organiseert Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier een Nieuwjaarsreceptie om de participatie van de bewoners te bevorderen en een ontmoeting te organiseren van bewoners met de partners van de bewonersorganisatie, onder de noemer: alleen samen kunnen we een leefbare wijk maken en houden.

Geschiedenis van Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De Groene Eland

In de lente van 1971 kregen de winkeliers in de Elandstraat van de gemeente bericht dat er op korte termijn de zesentwintig Zweedse meelbesbomen in de straat gekapt zouden worden. Vanaf het moment dat de bewoners lucht van dit plan kregen, werd er een actie op touw gezet. De eerste stap was het verzamelen van handtekeningen tegen de voorgenomen kap, en de buurtbewoners gingen onmiddellijk aan de slag. Zo werden binnen enkele dagen 2500 handtekeningen verzameld. Verder zochten de bewoners de publiciteit en niet alleen lokaal, maar zelfs landelijk werd de pers gehaald. De actie leidde tot een voorlopig uitstel van het kappen van de meelbessen en overleg met de bewoners.

In afwachting van dit overleg werd niet stilgezeten. In de hele buurt werden affiches opgehangen waarop tot uitdrukking werd gebracht dat de bomen in de Elandstraat moesten blijven staan: een eland met als gewei boomtakken vol bladeren, De Groene Eland. De buurt reageerde enthousiast en velen boden hun diensten aan. Ondanks alle samenwerking en acties leverde het overleg met de gemeente niet het gewenste resultaat op en de zesentwintig meelbessen werden alsnog gekapt. De bundeling van krachten van de wijkbewoners in de actiegroep De Groene Eland kreeg echter een definitief karakter en sindsdien zet de bewonersorganisatie De Groene Eland zich in voor de leefbaarheid in het Zeeheldenkwartier.

De bewonersorganisatie groeide en kon vanaf eind dat jaar beschikken over een eigen pand aan de Piet Heinstraat 94. In 1980 werd, na het aflopen van het huurcontract, in dezelfde straat verhuisd naar nummer 104a. Tot 1989 zou de Groene Eland hier gevestigd blijven, totdat het huidige onderkomen aan de Elandstraat 88a betrokken werd, in hetzelfde gebouw als het Wijk- en Dienstencentrum de Heldenhoek.

Omdat veel mensen de naam ‘De Groene Eland’ associëren met een duurzaamheidsorganisatie en omdat de bewonersorganisatie steeds breder de belangen van de wijk is gaan behartigen, leek het gepast om de naam te wijzigen. Per 26 mei 2021 is de naam officieel gewijzigd in Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier.

Zeeheldenkwartier

Het Zeeheldenkwartier is een wijk in het centrum van Den Haag. De wijk grenst aan de wijken Centrum, Regentessekwartier, Duinoord, Zorgvliet en Willemspark. De wijk wordt begrensd door de Veenkade in het zuidoosten, de Waldeck Pyrmontkade in het zuidwesten, de Laan van Meerdervoort, de Carnegielaan en de Scheveningseweg in het noordwesten en de Zeestraat, de Kortenaerkade en de Toussaintkade in het noordoosten.

Het Zeeheldenkwartier heeft verschillende typen bebouwing: bij het Willemspark en de Laan van Meerdervoort zijn grote huizen gebouwd voor de hogere ambtenaren, meer naar de binnenstad bevinden zich overwegend kleinere woningen. Het Zeeheldenkwartier is te verdelen in twee buurten, de Zeeheldenbuurt en de Dichtersbuurt. Het is een van de 19 beschermde stadsgezichten van Den Haag.

Bevolking per 1 januari 2020

Inwoners totaal 12.317
Jonger dan 20 jaar 16%
Tussen 20 en 65 jaar 73%
Ouder dan 65 jaar 11%
 
Totaal aantal huishoudens 6.728
Eenpersoonshuishoudens 55%
Huishoudens zonder kinderen 26%
Huishoudens met kinderen 13%
Eenouderhuishoudens met kinderen onder 20 6%
 
Achtergrond
Mensen met Nederlandse achtergrond 49%
Mensen met migratie-achtergrond 51%
Westerse migratie-achtergrond 24%
Niet-westerse migratie-achtergrond 27%