Sta je op het punt bij een werkgever in dienst te treden? Of denk je eraan een werknemer aan te nemen? Meteen in vaste dienst of eerst een tijdelijk contract?

Vorig jaar is de Wet werk en zekerheid ingevoerd. Die wet moet de positie van werknemers met een tijdelijk arbeidscontract verbeteren. Is dat doel bereikt? Een update:

De Wet ‘Werk en Zekerheid’ in het kort

De bedoeling van de Wet werk en zekerheid is dat werknemers met een tijdelijk contract eerder een vast contract krijgen. Om dat te bereiken zijn de volgende maatregelen ingevoerd:

Proeftijd
Vanaf 1 januari 2015 mag geen proeftijd meer worden overeengekomen in arbeidscontracten met een duur van zes maanden of minder.

Concurrentiebeding
Vanaf 1 januari 2015 mag een werkgever–uitzonderingen daargelaten- in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer opnemen.

Aanzegging
Bij een arbeidscontract met een duur van minimaal zes maanden moet de werkgever vanaf 1 januari 2015 minimaal een maand voor het einde van het contract de werknemer schriftelijk laten weten of het contract wordt verlengd en zo ja, op welke voorwaarden.
Wanneer de werkgever dat niet doet, moet hij een vergoeding betalen die gelijk is aan een maandsalaris of een deel daarvan.

Omzetting van tijdelijk contract naar vast contract
Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers met een tijdelijke arbeidscontract recht op een arbeidscontract van onbepaalde tijd na twee jaar in plaats van drie jaar. Ook ontstaat een contract voor onbepaalde tijd bij de derde verlenging van het contract (dat noem ik een keten). Bij een onderbreking van het contract van zes maanden of meer ontstaat een nieuwe keten.

Ontslagvergoeding
Wil je een werknemer ontslaan? Dan moet je een ontslagvergoeding betalen als je de werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt ook als een tijdelijk contract niet wordt verlengd.

Is het doel bereikt?
Werkgevers lijken bang om werknemers aan te nemen en om tijdelijke contracten te verlengen. Dat is het tegenovergestelde van wat de bedoeling was.

Overig
-Op 21 april 2016 presenteerde de regering plannen om het minimumjeugdloon af te schaffen voor jongeren van 21 t/m 23 jaar. Met de versoepeling van het jeugdloon gaan jongeren vanaf 21 jaar hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen. Het minimumjeugdloon voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar gaat dus flink omhoog, maar let op: om te voorkomen dat werkgevers geen jongeren meer aannemen, komt er voor werkgevers een compensatieregeling.

-Voor seizoenswerkers wordt het makkelijker om tijdelijke contracten te sluiten. Nu moeten seizoenswerkers (bijvoorbeeld op campings, in de strandhoreca of in de tuinbouwsector) na afloop van een contract (en verlengingen) een half jaar lang wachten voordat zij een nieuw contract kunnen sluiten. Die wachtperiode wordt voor hen verkort naar 3 maanden. Dat wordt niet in de wet geregeld: werkgevers en werknemers mogen daarover in cao-onderhandelingen afspraken maken.

Olga Huisman en Karen ter Hart
Meijer Advocaten en Belastingadviseurs


Know your rights: Air travel problems

Missed the plane, your flight delayed, denied boarding, baggage lost or damaged, and other air travel problems. Are you entitled to compensation (for damage)? A summary of your rights is given below.

Zicht op Recht: vliegvakantieleed

Vliegtuig gemist, vertraging van je vliegtuig, je mag niet mee, bagage zoek of beschadigd en ander vliegtuigleed. Heb je recht op een (schade)vergoeding? Hieronder een overzicht.

Zicht op Recht: Kan ik na de scheiding verhuizen met de kinderen?

Na een scheiding is het uitgangspunt dat ouders samen het gezag blijven uitoefenen over hun kinderen. Ouders kunnen dus onderling en zonder dat de rechter eraan te pas komt, bepalen bij wie de kinderen gaan wonen. Maar wanneer een van de ouders met de kinderen wil verhuizen en de andere ouder daar niet mee eens is dan moet je de rechter toestemming vragen om te mogen verhuizen.

Zicht op Recht: Een erfenis

Is een van jouw dierbaren overleden, maar weet je niet of er schulden zijn? Dan moet je oppassen dat je bij het opruimen van de woning niet meteen spullen weggooit, verkoopt of meeneemt. Voordat je het weet gedraag je je als ‘erfgenaam’ en zit je aan de erfenis vast.

Know your rights: I want to renovate my house!

You have bought your dream house, and after a while you start to fantasise about a new bathroom with luxurious bathtub and a new kitchen! It will all take a lot of planning, of course, but where do you begin? If you’ve seen ‘DIY SOS’ on the BBC (or the Dutch programme Help, Mijn Man is Klusser), then you will probably prefer to call in a professional builder. But what risks will still be lurking, how do you cover them, and how do you keep control of the costs?

Zicht op Recht: Ik wil mijn huis verbouwen!

Je hebt een droomhuis gekocht en na een tijd fantaseer je over een nieuwe badkamer met ligbad en een nieuwe keuken! Heel veel plannen dus, maar waar begin je? Als je het programma ‘help mijn man is klusser’ kent, dan zal je vast liever op zoek gaan naar een aannemer. Welke risico’s liggen dan toch nog op de loer, hoe dek je die af én hoe blijf je de kosten de baas?