Jaarlijks wordt er een Elandvergadering voor bewoners gehouden. Een nuttige vergadering omdat bewoners duidelijk kunnen maken wat er in de buurt leeft. Het bestuur is aanwezig en er wordt uitleg gegeven over activiteiten uit het afgelopen jaar, actuele activiteiten en over toekomstplannen. Na de pauze is er gelegenheid voor vragen en discussie en wordt er afgesloten met een borrel en versnaperingen.

 • Nadat bestuur en vrijwilligers de Zeeheldenhoek hebben ‘verbouwd’ en de versnaperingen hebben neergezet opent voorzitter Ludo Geukers de vergadering en vertelt aan de omstreeks twintig aanwezige wijkbewoners waar de Groene Eland zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet. En dat is veel.
 • Er werd en wordt nog steeds gestreden voor het behoud van de bomen op de Veenkade/Toussaintkade. Er zijn bezwaarschriften ingediend tegen de bomenkap en er is ingesproken tijdens diverse hoorzittingen. Dankzij alle inspanningen is er goede hoop dat in elk geval een deel van de bomen mag blijven staan.
 • Ten aanzien van de voorgenomen sloop van de Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat is het enige winstpunt dat de Groene Eland de gemeenteraad heeft verzocht om de term beschermd stadsgezicht meer inhoud te geven. Dit voorstel is overgenomen, waardoor er in de toekomst meer mogelijkheden zullen zijn om sloop in beschermd stadsgezicht tegen te gaan. Voor de Schoenmakersvakschool is dat helaas te laat.
 • Het bestuur overlegt regelmatig met de BIZ (Ondernemersvereniging ZeeheldenKwartier) om de plannen van bewonersorganisatie en winkeliers af te stemmen, zodat beide sterker staan in overleg met bijvoorbeeld de gemeente.
 • De Groene Eland is vertegenwoordigd in het gemeentelijke UitvoeringsOverleg (UvO) en ondersteund daar waar mogelijk het ZeeheldenFestival en organiseert elk jaar een Nieuwjaarsreceptie in de Heldenhoek waar bewoners en bewonersorganisatie elkaar kunnen ontmoeten. In 2016 is dit op 19 januari, 17-20 uur. U bent van harte welkom.
 • Het jaarlijkse politiek debat werd drukbezocht. Tijdens het debat zijn kwesties aan de orde gekomen die de aanwezige raadsfracties gezamenlijk aan de raad hebben voorgelegd. Zij hebben zodoende een aantal dingen bereikt voor de wijk.
 • De wijkkrant is vorig jaar geheel vernieuwd en heet sindsdien ZeeheldenNieuws. Het blad verschijnt zeven maal per jaar en er worden actuele ontwikkelingen in de wijk beschreven en het bevat en aantal rubrieken. De redactie bestaat uit 12 redacteuren, vormgevers, fotografen en een vertaler voor de Engelstalige artikelen. De redacteuren van de website hebben een app ontwikkeld waarop je het Zeeheldennieuws en alle activiteiten in de wijk kunt volgen. Deze app wordt nu uitgetest. Via ingezonden stukken kunnen bewoners reageren op artikelen en gebeurtenissen in de wijk. Zo heeft een briefschrijver al een aantal suggesties gedaan om de tram in het ZHK te behouden.

Actuele activiteiten en vooruitblik naar 2016

 • Tram 17
  In 2016 zal De Groene Eland zich o.a. bezighouden met het behoud van de tram door de Vondelstraat en Zoutmanstraat. Een bewoonster stelt voor een werkgroep Tram op te zetten die zich met tram 17 bezighoudt.
 • ORAC’s
  De gemeente doet al een tijdje onderzoek naar de mogelijkheid om Ondergrondse Restafvalcontainers (ORAC’s) in de wijk te plaatsen. Het bestuur raadt de bewoners aan goed op te letten dat bepaalde bewoners niet overmatig last van de ORAC’s zullen krijgen.
  Terrassenbeleid
 • De Groene Eland vindt dat er niet meer terrassen moeten komen op het Prins Hendrikplein. Een bewoner merkt op dat er een bezwaar tegen het terras van Savanna loopt vanwege de verkeersveiligheid. Het terras van de Pastakantine ligt nog verder bij het restaurant vandaan en dichter bij de hoek. Ook tegen dit terras loopt een bezwaarprocedure.
 • Wijkprogramma 2016 – 2019
  In juni was de Haagse Kracht bijeenkomst in De Heldenhoek. De ± 50 aanwezige bewoners konden meepraten over het concept-wijkprogramma 2016 – 2019 voor het ZeeheldenKwartier.
 • Tijdens een 2e sessie gaf het bestuur van De Groene Eland schriftelijk commentaar, en gaf o.a. aan dat er in verhouding te veel coffeeshops in het ZeeheldenKwartier zijn. Op 17/11 neemt het college een besluit over het wijkprogramma.
  Coffeeshops in ZHK
  Leden van de werkgroep Leefbaarheid en Verkeer hebben 4 wijkschouwen gedaan om de coffeeshops en shisha lounges in de wijk in kaart te brengen.
  Tram 17
 • Tijdens de bijeenkomst op 3/12 van de werkgroep Leefbaarheid&Verkeer komt iemand van de HTM meer vertellen over de plannen voor tram 17. De werkgroep L&V wacht de inbreng van de HTM af en beraadt zich dan verder.
 • 5e schildpad Prins Hendrikplein
  Op oude foto´s is te zien dat er vroeger geen 4 maar 5 schildpadden op het Pr. Hendrikplein stonden. De werkgroep L&V zoekt uit waar nummer 5 is gebleven. De schildpad is aangetroffen in het Zuiderpark en staat weer op zijn plek- met dank aan de beheerder Openbare ruimte.
 • Financiële verantwoording De Groene Eland
  In 2014 is er een 3 leden tellende kascontrolecommissie ingesteld, die de financiën van De Groene Eland en het Zeeheldenfestival controleert. De kascontrolecommissie vond de administratie netjes en overzichtelijk. De financiën zijn op orde. De vorige penningmeester, Erik Pardon, heeft decharge gekregen. Er is een vacature voor een 3e lid van de kascontrolecommissie. De tijdsinvestering is twee avonden per jaar.
  De gemeente vindt de financiële positie van de Groene Eland zodanig dat zij voor bepaalde projecten, waaronder de werkgroep Leefbaarheid&Verkeer geen subsidie meer wil geven.

Vragen

 • Vraag: Valt de Paleistuin onder het ZeeheldenKwartier? Er zitten regelmatig jongeren in de tuin te blowen.
  De tuin is rijkseigendom, maar wordt onderhouden door de gemeente.
 • Vraag: Er staat momenteel een waarschuwingsbord voor inbraak in de buurt aan het begin van de Veenkade. Een tijdje geleden stond er zo’n bord op het Prins Hendrikplein. Betekent dit dat er momenteel veel wordt ingebroken in de wijk?
  De politie zet de borden neer om mensen erop te attenderen dat ze hun huis goed moeten afsluiten. Vermoedelijk is er inderdaad een inbraakgolfje geweest. De voorzitter denkt dat de wijkagenten minder in de wijk zijn sinds ze de Jan Hendrikstraat gestationeerd zijn. De prioriteit ligt dan bij de andere centrumwijken. De Groene Eiland houdt dit in de gaten.

Deel twee van de wijkvergadering, de vooruitblik, wordt verkort weergegeven in het ZeeheldenNieuws jaargang 42 Nummer 1. Het complete verslag van de wijkvergadering is te lezen op onze website www.zeeheldennieuws.nl

Wat vinden bewoners leuk aan het ZeeheldenKwartier

 • Iedereen kent elkaar. Je kent je buren en kunt bij hen aankloppen. Het is heel persoonlijk.
  Het is een leuke gemêleerde wijk.
 • De wijk kenmerkt zich door de menselijke maat. Oude huizen, niet al te hoge bebouwing vergeleken met bv. het RegentesseKwartier, het winkelaanbod is divers en er is veel reuring, maar op zondagochtend is het weer heerlijk rustig. Nu de Elandstraat 1-richtingsverkeer heeft kun je er gemakkelijk oversteken.
  De kleinschaligheid is iets om te koesteren. Kleine winkels, geen winkelketens.
 • BIZ en gemeente hebben afgestemd dat de kleinschaligheid behouden moet blijven. Momenteel richt de BIZ zich op vintage en art. Om te blijven bestaan hebben de winkels echter ook klanten uit de rest van de stad nodig.
 • De Groene Eland houdt eraan vast dat de wijk een woonwijk is. Als bijvoorbeeld succesvolle horeca betekent dat de stoep vol geparkeerde fietsen staat of als horecaondernemers de openingstijden willen verruimen, geeft dit overlast voor de bewoners en zal DGE actie ondernemen.
 • Vraag: Waarom wordt de Witte de Withstraat niet opgeknapt?
  De straat is geen onderdeel van de Z-structuur die onder de BIZ valt en is dus geen winkelgebied meer. Volgens het bestemmingsplan hebben panden in de Witte de Withstraat nog wel een winkelvergunning, waardoor het mogelijk is dat bv. coffeeshops zich in de straat vestigen. De gemeente koopt geen zaken uit, dus moet dergelijke bedrijvigheid ‘ uitsterven’. In de tussentijd is het geen woonstraat en geen winkelstraat en dat maakt het lastig om de straat gezelliger te maken.
 • Vraag: Op welke manier kan de bewonersorganisatie naar de gemeente en de ondernemersvereniging zijn mening laten horen?
  De Groene Eland heeft nauw contact met de BIZ. Als bewoners en ondernemers het met elkaar eens zijn, staan ze sterker richting de gemeente of andere instanties. Het Paasontbijt was was een co-productie van BIZ en Groene Eland en trok ondanks het slechte veel mensen.
 • De Groene Eland heeft regelmatig contact met de gemeente via het Uitvoeringsoverleg en met contactambtenaren bv. via de werkgroep L&V. De bewonersorganisatie houdt de plannen van de gemeente voor de wijk in de gaten. Als plannen nadelig kunnen uitpakken, kaart De Groene Eland dit aan. Regelmatig met succes.
 • De gemeente heeft in samenspraak met De Groene Eland het wijkprogramma voor 2016 – 2019 in de Haagse Kracht bijeenkomst met bewoners besproken. Zo’n 50 bewoners waren aanwezig. Op grond hiervan heeft de gemeente een conceptplan opgesteld, dat tijdens een tweede bijeenkomst door bewoners en vertegenwoordigers van DGE is is bekeken. DGE heeft schriftelijk commentaar gegeven. Het wijkprogramma is belangrijk, omdat initiatieven die de speerpunten van de het wijkprogramma ondersteunen (financiële) steun van de gemeente kunnen krijgen.
  Het concept-wijkprogramma wordt op 17/11 door het college besproken en daarna aan de raad voorgelegd, die het op 17/12 bespreekt en vaststelt. Helaas heeft de bewonersorganisatie de versie van het plan dat aan het college is voorgelegd niet ontvangen. Het bestuur probeert het tijdig via www.denhaag.nl te bemachtigen en spreekt indien nodig in bij de behandeling van het wijkprogramma in de raad.
 • De voorzitter vraagt een ieder die op de hoogte wil blijven zijn/haar mailadres achter te laten op de presentielijst.
 • Opmerking: Een bewoner mist overleg met de eigenaren van panden en/of ondernemingen.
  Het bestuur neemt dit mee naar het overleg met de BIZ.
 • Opmerking: De gemeente lijkt bereid om allerlei pilots in het ZHK te doen. Inmiddels is het ZHK min of meer het designkwartier. In Berlijn staat de Prenzlauer berg bekend als designkwartier. De gemeente Berlijn steunt nieuwe winkels en kunstenaars door bv. weinig huur te vragen. Is dat hier ook zo?
  Edwin Pelser, initiatiefnemer van het designkwartier krijgt wel subsidie van de gemeente.
  De voorzitter weet ook dat er afspraken zijn om bv. kunst te exposeren in lege etalages.
 • Vraag: De BIZ krijgt subsidie om te besteden aan de openbare ruimte. Toch staat niets over de BIZ in het wijkprogramman.
  Bij de Haagse Kracht bijeenkomst waren wel ondernemers aanwezig. Wellicht valt dit niet onder het wijkplan. Het pand van DeeDrie van de gemeente is in gebruik als verzamelpand waar mensen goedkoop hun bedrijvigheid in kunnen doen. De winkels zijn niet van de gemeente.
  Er was of is wel een gemeentelijke regeling waarbij nieuwe ondernemers met een vernieuwend concept een startsubsidie kunnen krijgen.
 • Opmerking: Het Zeeheldennieuws is de laatste tijd een stuk verbeterd. Ook de website wordt gewaardeerd.
 • Opmerking: Het zou handig zijn om een aankondiging van het Engelstalige artikel in de wijkkrant op de voorpagina te zetten. Mensen die geen Nederlands lezen, bladeren anders niet verder.
  Het bestuur zegt toe dat er een summary op de voorpagina komt.

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.45 uur en bedankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Méér van de 'De Groene Eland'

Van de Ex-Voorzitter

De verdichting van het ZeeheldenKwartier is een van de onderwerpen die tijdens het politiek debat op 21 februari aan de orde zullen komen. U bent van harte uitgenodigd om hierover of over andere onderwerpen met de Haagse politieke partijen van gedachten te wisselen.

Van de Voorzitter: september 2017

Als eerste moet ik namelijk melden dat ik, vanwege de gemeentelijke subsidieregels, waarin verordonneert staat dat bestuursleden een maximale termijn van 6 jaar hebben, formeel als voorzitter en bestuurslid ben afgetreden, maar dat ik achter de schermen gewoon actief blijf.

Van de Voorzitter: maart 2017

Het politieke debat in het ZeeheldenKwartier dat jaarlijks wordt georganiseerd door bewonersorganisatie De Groene Eland vond dit jaar plaats op 21 februari. Het was een enerverende bijeenkomst waarbij diverse actuele zaken met de diverse partijen zijn besproken.